Навчально-методичний кабінет

ПРОТАСЮК Наталія Анатоліївна

ПРОТАСЮК Наталія Анатоліївна

Завідувачка навчально-методичним кабінетом

Робочий телефон: +38(033)23-40-32

Навчально-методичний кабінет Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки» є центром навчально-методичної роботи коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, матеріали педагогічних досягнень викладачів, друкована продукція.

Основне завдання навчально-методичного кабінету – це навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у освітній процес передові сучасні технології навчання і виховання. Методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні відкритих занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, тижнів циклових комісій.

Діяльність навчально-методичного кабінету поєднана з роботою педагогічної та методичної рад, циклових комісій, методичного об’єднання керівників груп та спрямована на зростання педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання та, як результат, покращення якості теоретичного і практичного навчання здобувачів освіти,

Методична проблема фахового коледжу на 2020-2025 роки – формування ключових компетенцій студентів як ціннісних орієнтацій освітнього процесу в період модернізації та глобалізації української освіти.

Основні завдання з реалізації методичної проблеми:

 • Модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу з метою формування і розвитку ключових компетенцій особистості майбутнього фахівця.
 • Створення освітнього середовища, яке гарантує досягнення здобувачами освіти професійно зорієнтованих цілей в інтересах підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці та формує позитивний імідж фахового коледжу.
 • Удосконалення професійної компетентності викладачів, підвищення їх науково-теоретичного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку в сучасних умовах модернізації освіти.
 • Підвищення рівня професійної компетентності майбутніх фахівців, здатних вільно й активно мислити, самостійно генерувати та втілювати нові ідеї і технології для реалізації власних професійних можливостей.

Методична робота коледжу спрямована на:

 • вдосконалення професійної компетентності педагогів;

 • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;

 • запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на новітніх методологічних засадах та сучасних дидактичних принципах;

 • активізація дослідницької роботи, обмін передовим педагогічним досвідом;

 • залучення педагогічних працівників та студентів до активної участі у науково-практичних конференціях, форумах, тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій.

Зміст і форми роботи навчально-методичного кабінету:

 • Планування, організація та проведення конференцій, методичних семінарів, занять школи викладача-початківця, підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання студентів.

 • Надання методичної допомоги викладачам в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації.

 • Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання (разом з бібліотекою).

 • Участь в організації щорічних виставок навчально-методичних напрацювань.

 • Підготовка навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної і методичної ради.

 • Забезпечення рецензування методичних розробок, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими комісіями.

 • Встановлення творчих зв'язків з іншими навчальними закладами з метою обміну діяльності.

 • Організація розроблення, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів, основних форм навчально-методичної роботи.

На базі навчально-методичного кабінету організовуються семінари, конференції, «круглі столи», «методичні читання», «педагогічні лекторії».

Постійне поповнення педагогічного колективу передбачає роботу з викладачами – початківцями. На базі навчально-методичного кабінету працює Школа викладача-початківця, де надається різноманітна методична, фахова та інформаційна допомога. Викладачі-початківці – є учасниками педагогічних семінарів, відкритих занять досвідчених кваліфікованих викладачів, майстер – класів. Щомісяця проводяться заняття Школи викладача-початківця (згідно річного плану роботи). Тематика усіх занять відображає актуальні педагогічні проблеми молодого фахівця. До роботи у школі запрошуються досвідчені викладачі, які виступають в ролі наставників, що має вагомий внесок у встановленні процесу особистісного професійного зростання викладача– початківця. З метою вдосконалення своєї майстерності, ознайомлення з різними методиками проведення занять, досвідом впровадження в роботу передових педагогічних технологій викладачі-початківці мають можливість відвідувати відкриті заняття викладачів коледжу, брати участь в їх обговоренні.

У разі потреби молоді викладачі можуть звернутися до методичного кабінету за консультаціями з питань навчально-методичної, наукової та виховної роботи.

В навчально-методичному кабінеті щорічно організовується перші етапи конкурсів навчально–методичних матеріалів педагогів «Творчі сходинки педагогів Волині», «Педагогічний Оскар». Кращі навчально–методичні матеріали відбираються для участі в наступних етапах конкурсів.

Одна із колективних форм методичної роботивідкриті (показові) заняття. Їх мета — підвищення педагогічної майстерності викладачів. Основні завдання відкритих занять: упровадження в практику передового педагогічного досвіду і результатів досягнень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед закладом освіти. У методичному кабінеті формується архів методичних розробок відкритих занять.

Щороку у фаховому коледжі проходять тижні циклових комісій. В рамках їх проведення організовуються різні навчально-методичні заходи, зустрічі з фахівцями галузей, тематичні виставки.

Методична робота у фаховому коледжі спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: викладач – циклова комісія – методична рада – педагогічна рада.