Відділення торгівлі та фінансів

ОЛІЙНИК Андрій Ярославович

ОЛІЙНИК Андрій Ярославович

Завідувач відділенням торгівлі та фінансів

e-mail: 22@ktbp.net.ua

Відділення торгівлі та фінансів - це структурний підрозділ фахового коледжу, що об’єднує навчальні групи з кількох спеціальностей за різними формами навчання. На відділенні здійснюється освітня, навчально-методична, навчально-виробнича та виховна діяльності.

Місія відділення: організація освітнього процесу з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та надання допомоги студентам в їх індивідуальному навчанні та самостійній роботі. 

Спеціальності відділення:

Відділення торгівлі та фінансів створене у 2014 році на базі відділень фахової підготовки та відділення загальноосвітньої підготовки. З 01.09.2014 і на цей час відділення очолює ОЛІЙНИК Андрій Ярославович.

Робота відділення спрямована на підготовку фахівців, які вміють реалізовувати свої знання на практиці у галузях підприємництва та сфери обслуговування в умовах високої конкуренції на ринку праці.

Основні завдання відділення:

 • організація освітнього процесу;
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм;
 • здійснення контролю за якістю викладання навчальних дисциплін;
 • виконання вимог системи забезпечення якості вищої освіти; 
 • здійснення контролю за навчально-методичною діяльністю викладача;
 • робота зі студентською молоддю;
 • організація атестації здобувачів освіти та аналіз програмних результатів компетенцій випускника.

Викладачі відділення застосовують в освітньому процесі інформаційні та інноваційні методи та форми навчання. Що дає змогу підготувати фахівця, який вміє реалізовувати свої знання та практичні навички у майбутній професійній діяльності.

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Метою та завданнями проведення практики є: 

 • закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі навчання; 
 • набуття навичок аналізу поставлених проблем;
 • ознайомлення студентів зі специфікою діяльності господарюючих суб’єктів в умовах діяльності на базах практики;
 • оволодіння навиками самостійного прийняття рішень в різних ситуаціях;
 • адаптація здобувача освіти до першого робочого місця.

Базами проходження практик є: ТОВ «Континіум-Трейд», ТзОВ «Комфорт Плюс», ПАТ «Нова Лінія», , банківські установи, страхові компанії, інвестиційні фонди, лізингові компанії, суб’єкти оціночної діяльності, підприємства різних форм власності міста Луцька та Волинської області.

Після закінчення навчання та отримання диплому, випускники мають можливість продовжити навчання у закладах вищої освіти – безпосередньо у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Здобуті студентами знання та практичні навички дозволяють успішно конкурувати в бізнесі, торгівлі, стати успішним підприємцем та бути висококваліфікованим працівником у сфері торгівлі, мати престижну роботу та впевненість у майбутньому. 

Сьогодні, у період постійної зміни і появи нових специфічних галузей діяльності людини є велика потреба в нашій країні та закордоном, у товарознавцях та фінансистах. Вже кілька років на ринку праці спостерігається попит на представників цих професій. Професійні знання, набуті під час навчання випускники можуть реалізувати у своїй роботі. Випускники відділення працевлаштовуються за отриманою спеціальністю на підприємствах м. Луцька та Волинського краю.

Функціональні обов’язки завідувача відділення:

 • участь у розробці та впровадженні, освітньо-професійних програм та навчальних планів за ліцензованими галузями підготовки та спеціальностями;
 • організація та координація освітнього процесу;
 • розробка та контроль дотримання графіків освітнього процесу за всіма формами навчання;
 • участь у розробці та коригуванні розкладу занять студентів;
 • організація та контроль поточної, рубіжної та підсумкової атестації здобувачів освіти;
 • організація обліку успішності студентів та відвідування ними занять;
 • аналіз навчальної інформації та розробка заходів щодо вдосконалення освітнього процесу;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладом фахової передвищої освіти;
 • забезпечення академічної доброчесності;
 • ведення навчального діловодства;
 • здійснення взаємозв`язку з випускниками відділення.