Відділення обліку та права

МОЙСЕЄЦЬ Наталія Сидорівна

МОЙСЕЄЦЬ Наталія Сидорівна

Завідувачка відділення обліку та права

e-mail: 21@ktbp.net.ua

Відділення обліку та права - це структурний підрозділ фахового коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, за різними формами навчання. На відділенні здійснюється освітня, навчально-методична, навчально-виробнича та виховна діяльності.

Місія відділення: організація освітнього процесу з підготовки висококваліфікованих фахівців та надання допомоги студентам в їх індивідуальному навчанні та самостійній роботі. 
Спеціальності відділення:

Відділення обліку та права створене у 1994 році як відділення Бухгалтерського обліку. З часу створення відділення очолювали Щеблюк С. Г., Симчук С. Є., Радіщук Т. П. З 01.12.2008 і на цей час відділення очолює МОЙСЕЄЦЬ Наталія Сидорівна

Відділення працює над формуванням здатності майбутніх фахівців аналітично мислити, набувати сучасні знання та практичні навички, потрібні для роботи у різних сферах діяльності в умовах високої конкуренції на ринку праці.

Основні завдання відділення обліку та права:

 • аналіз якості навчання, рівня знань, умінь та навичок студентів із фахової та загальноосвітньої підготовки, розроблення пропозицій щодо їх удосконалення;
 • контроль відвідування занять студентами;
 • організаційне забезпечення освітнього процесу;
 • розроблення та впровадження в освітній процес контрольних заходів у системі підготовки фахових молодших бакалаврів, складання розкладу занять; 
 • контроль за виконанням навчальних планів та програм та внесення пропозицій щодо вдосконалення планування організації освітнього процесу.

Робота викладачів спрямована на підготовку фахового молодшого бакалавра, який вміє реалізовувати свої знання на практиці, ефективно використовувати інформаційні ресурси та сучасні інтерактивні засоби комунікаційних технологій, обмінюватися думками, ідеями, досвідом. Викладачі приділяють велику увагу науковій роботі студентів. Зокрема здійснюють підготовку студентів для участі в роботі Міжнародних науково-практичних конференцій, конкурсів, олімпіад, брейн - рингів, тощо. На відділенні діють гуртки: «Сходинками правничих знань», «Бухгалтер-початківець» та «Фінансовий простір», в яких студенти мають можливість поглибити фахові знання, набути навички науково-дослідної роботи, розширити загальний та професійний світогляд та реалізувати свій творчий потенціал. Така форма організації роботи викладачів зі студентами допомагає утверджувати престиж обраного фаху, сприяє розвитку наукового, логічного та творчого мислення.

Досягнення наших студентів – результат не лише особистої обдарованості, а й професійної майстерності викладачів, їх творчого потенціалу та відданості фаху.

Великий акцент здійснюється на індивідуальну роботу викладачів зі студентами, методики індивідуальних консультацій, досвіду диференційованого навчання студентів, тощо. 

У роботі викладачі відділення використовують сучасні методи викладання на основі новітніх педагогічних технологій, постійно вдосконалюють свій професійний рівень і методику викладання, щоденно працюють над підвищенням рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Невід`ємною складовою процесу підготовки спеціалістів є практична підготовка.

Метою та завданнями проведення практики є: 

 • закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі навчання; 
 • формування професійних умінь для прийняття самостійних рішень;
 • ознайомлення студентів зі специфікою діяльності бази практики;
 • формування навиків цілісного бачення, спостереження та аналізу діяльності підприємств, установ, організацій.

До керівництва практикою студентів залучають досвідчених викладачів, висококваліфікованих працівників баз практики.

Базами проходження практик є: Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Луцький міськрайонний суд, Господарський суд Волинської області, Волинська обласна колегія адвокатів, ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», ПП «Теплий дім ПСП», ПрАТ «Волинь-Авто», тощо. 

Під час проходження практики студент ознайомлюються з нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність баз практики, опрацьовують первинні та зведені документи, ознайомлюються з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств та організацій, беруть активу участь в розробці проектів документів, проводять аналіз діяльності баз практики, опановують спеціальні комп’ютерні програми, формують вміння здійснювати тлумачення закону та його застосування. 

Практична підготовка сприяє формуванню практичних навичок для подальшої роботи за фахом і адаптації до роботи в трудовому колективі. 

Після закінчення навчання та отримання диплому фахового молодшого бакалавра випускники мають можливість продовжити навчання в інститутах та університетах зі скороченим терміном здобуття вищої освіти – безпосередньо у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Гордістю відділення є випускники, яким саме коледж дав першу путівку в трудове життя: Мамотюк Оксана – бухгалтер ТОВ «Західзовнішторг», Януль Іванна – юрисконсульт юридичного відділу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Мазурок Наталія – головний бухгалтер «Спорт для всіх», Столярчук Марія – головний бухгалтер ТОВ «Авторесурс Плюс», Табунщик Ольга – головний бухгалтер ТОВ «Грандпостач», Бондарук Юлія – консультант з податків і зборів, бухгалтер KPMG.

Функціональні обов’язки завідувача відділення обліку та права:

 • участь у розробці та впровадженні, освітньо-професійних програм та робочих навчальних планів за ліцензованими напрямами підготовки;
 • організація та координація навчально-виховної роботи;
 • розробка та контроль дотримання графіків навчального процесу денної форми навчання;
 • участь у розробці та коригуванні розкладу занять студентів денної форми навчання;
 • організація та контроль поточної, рубіжної та підсумкової атестації здобувачів освіти;
 • організація обліку успішності студентів та відвідування ними занять;
 • аналіз навчальної інформації та розробка заходів щодо вдосконалення освітнього процесу;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладом передвищої освіти;
 • забезпечення академічної доброчесності;
 • ведення навчального діловодства;
 • здійснення взаємозв`язку з випускниками відділення.