15.09.2020

Права та обов’язки працівників

Працівниками фахового коледжу є:

 • педагогічні та науково-педагогічні працівники;
 • інженерно-технічні працівники;
 • інші працівники.

Права, обов’язки та трудові гарантії працівників фахового коледжу визначаються Кодексом законів про працю України, Законом України про освіту, Законом України про фахову передвищу освіту, Установчими документами фахового коледжу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором та посадовими інструкціями.

Педагогічні працівники у фаховому коледжі провадять навчальну, методичну, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг. Основними посадами педагогічних працівників у фаховому коледжі є: директор фахового коледжу; заступник директора фахового коледжу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом; завідувач відділення; голова циклової комісії; викладач, старший викладач; методист; завідувач навчально-виробничої практики; керівник фізичного виховання; завідувач навчально-методичного кабінету та майстер виробничого навчання.

Робочий час педагогічних працівників фахового коледжу визначається обсягом їхньої навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Робочий час педагогічних працівників становить не більше 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу фахового коледжу становить 720 годин на навчальний рік. Обсяги часу методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних працівників визначаються фаховим коледжем.

Основні права педагогічних та науково-педагогічних працівників:

 • академічну свободу, педагогічну ініціативу, розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • відзначення успіхів, справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі, гідності та під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління фахового коледжу;
 • інші права, які визначаються ст. 54 Закону України про освіту та ст. 61 Закону України про фахову передвищу освіту.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню та освітньо-професійну програми для досягнення здобувачами фахової передвищої освіти передбачених ними результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів фахової передвищої освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами фахової передвищої освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку фахового коледжу, виконувати свої посадові обов’язки;
 • повідомляти керівництво фахового коледжу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
 • інші загальні обов’язки, які визначаються ст. 54 Закону України про освіту та ст. 62 Закону України про фахову передвищу освіту.