07.04.2020

Вимоги до навчально-методичних видань

Порядок рекомендацій навчально-методичних видань для використання в освітньому процесі Фахового коледжу

1. Загальні положення

1.1.    Цей Порядок визначає систему організації роботи Фахового коледжу щодо проведення аналізу навчально-методичних видань та офіційного підтвердження доцільності їх використання в освітньому процесі Фахового коледжу та інших закладів освіти.
1.2.    Офіційне визнання відповідності навчально-методичних видань реалізується через процедуру встановлення грифів Фахового коледжу. Таку процедуру здійснює Методична рада. Офіційне визнання відповідності навчально-методичних видань означає рекомендацію їх до використання в освітньому процесі.
1.3.    Рекомендовані Методичною радою до використання в освітньому процесі можуть бути навчально-методичні видання:
Альбом – книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання.
Атлас – альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки тощо), що пропонується з метою навчання або практичного виконання.
Відео- та аудіозасоби навчання – засоби навчання, застосування яких потребує використання спеціальної техніки (апаратури) для подачі закладеної у них інформації.
Довідник – видання довідкового характеру, яке містить упорядкований предметний матеріал, узагальнені, стислі відомості з певних галузей науки, професій тощо.
Електронні засоби загального призначення – засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні та забезпечують підтримку інноваційних технологій навчання (різновид – операційні системи, прикладні програми, автоматизовані системи управління, бази даних тощо).
Електронні засоби навчального призначення – засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні (різновид – комп'ютерні програми загальнодидактичного спрямування, електронні таблиці, електронні бібліотеки, слайдтеки, тестові завдання, віртуальні лабораторії тощо).
Енциклопедія – видання довідкового характеру, яке містить упорядкований перелік відомостей, сукупність наукових знань з широкого кола питань. Популярність викладу, розрахована на широке коло читачів, має поєднуватися з науковою чіткістю та логікою викладання матеріалу, без авторського тлумачення. Неприпустиме недбале, наближене, однобічне висвітлення явищ і фактів. Цим енциклопедії відрізняються від інших видів наукових видань, у яких такі матеріали можуть наводитися в авторській концепції. Мові енциклопедії властиві стислість, чіткість, лаконічність формулювань, уникнення вузькофахових термінів, професійних жаргонізмів, розмовних і просторічних слів, вставних слів і зворотів, емоційно забарвлених оцінок, надмірної кількості скорочень.
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни – навчальне видання на допомогу здобувачам освіти у навчанні з викладом основного змісту, тексту та завдань занять, визначених програмою начальної дисципліни. Цей комплекс створюється відповідно до вимог, які визначені Фаховим коледжем.
Методичні рекомендації – навчальне видання для здобувачів освіти, яке створюється з метою організації виконання та засвоєння ними навчальної дисципліни або її окремих змістових розділів, організації виконання самостійної роботи, підготовки до семінарських (лабораторних, практичних, комбінованих тощо) занять.
Навчальний посібник – навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмету, курсу, дисципліни або окремого його підрозділу.
Навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики викладання навчальних дисциплін, які безпосередньо викладає автор. Цей посібник, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни або організації самостійної роботи здобувачів освіти, розвитку і виховання їх особистості (різновид – методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни, методична розробка показового заняття з навчальної дисципліни (практики), методична розробка показового засідання секції наукового товариства тощо).
Навчально-наочний посібник – навчальне образотворче видання матеріалів, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисциплін, засвоєнню їх змісту.
Опорний конспект лекцій – навчальне видання, яке містить стислий виклад курсу лекцій чи окремих її розділів відповідно до затвердженої програми навчальної дисципліни. Цей конспект може складатися лише з таблиць, схем, графіків, діаграм тощо.
Педагогічний програмний засіб – програмна продукція, яка використовується у комп’ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання здобувачів освіти.
Підручник – основне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій програмі навчальної дисципліни.
Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння (різновиди – збірник задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, робочі зошити, дидактичні матеріали).
Програма навчальної дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, силабус) – нормативний документ Фахового коледжу, що містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми і засоби поточного та підсумкового контролю, вимоги до вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни, розвитку і виховання особистості відповідно до вимог державних стандартів освіти та навчальних планів. Програма навчальної дисципліни може бути затверджена центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки або/та центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
Словник – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття, знаки, імена тощо), доповнених відповідними довідковими даними.
Хрестоматія – навчальне видання літературно-художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об'єктом вивчення певної навчальної дисципліни або виховання особистості відповідно до офіційно затвердженої програми навчальної дисципліни (різновид – книга для читання, збірник сценаріїв виховних заходів).
1.4.    Методична рада може делегувати частину своїх повноважень з рекомендацій навчально-методичних видань для використання в освітньому процесі Фахового коледжу цикловим комісіям.
1.5.    Фаховий коледж встановлює два види грифів навчально-методичним виданням для використання в освітньому процесі: "Рекомендовано Фаховим коледжем технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки" та "Затверджено Фаховим коледжем технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки".
1.6.    Гриф "Рекомендовано…" надається навчально-методичним виданням, що плануються для використання у Фаховому коледжі (закладах освіти). Рішення про надання грифа "Рекомендовано …" приймається на засіданні Методичної ради Фахового коледжу.
1.7.    Гриф "Затверджено…" надається навчально-методичним виданням, що мають статус "Рекомендовано…", (використовувались в освітньому процесі Фахового коледжу) пройшли апробацію та можуть бути рекомендовані Методичною радою до схвалення відповідними колегіальними органами закладів фахової передвищої, вищої чи післядипломної освіти, науковими установами. Рішення про присвоєння грифа "Затверджено…" приймається на засіданні Методичної ради Фахового коледжу.

2. Організація експертизи навчально-методичних видань

2.1.    При підготовці до процедури розгляду і рекомендацій навчально-методичних видань для використання в освітньому процесі автору (авторам), укладачу (укладачам) потрібно:
а) підготувати рукопис навчально-методичного видання згідно з Методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів (затверджені рішенням Вченої ради Науково-методичного центру вищої освіти, протокол № 6 від 29.07.2005);
б) отримати не менше двох рецензій фахівців відповідної галузі знань (за потреби – галузі виробництва). При підготовці методичної розробки показового заняття з навчальної дисципліни (практики) та/або методичної розробки показового засідання секції наукового товариства до розгляду автор (автори), укладач (укладачі) зобов’язаний надати не менше двох позитивних висновків викладачів Фахового коледжу, які були присутні при проведенні показового заняття (засідання) та рекомендують таку розробку до розгляду. Циклова комісія має право встановлювати додаткові вимоги щодо кількості рецензій, осіб-рецензентів, закладів освіти тощо;
в) додержуватися академічної доброчесності (в т. ч. Кодексу академічної доброчесності Фахового коледжу) у частині забезпечення відсутності академічного плагіату у власних авторських навчально-методичних виданнях. З метою уникнення непорозумінь Методична рада рекомендує здійснювати перевірку навчально-методичного видання на академічний плагіат та унікальність тексту. Для досягнення успішних результатів такої перевірки потрібно користуватися загальновизнаними електронними платформами (різновид – Advego Plagiatus, Content-watch, Edu-Birde, Etxt Antiplagiat, Like-Exactus, Plagiarisma, UNICHECK тощо). Результати цього дослідження варто додати до документів, які подаються на розгляд експертної комісії. Для навчально-методичних видань, які не подаються на розгляд Методичної ради, циклова комісія самостійно приймає рішення про ступінь застосування цієї процедури.
2.2.    Організація експертизи здійснюється в такій послідовності:
а) циклова комісія, на якій працює автор (автори), укладач (укладачі) або яка займається відповідною проблематикою, готує для розгляду на Методичній раді витяг з протоколу засідання, на якому розглядалося навчально-методичне видання. У витязі зазначаються: автор (автори), укладач (укладачі), повна назва видання, його вид та призначення, відповідність програмі навчальної дисципліни, для якої воно створене, дотримання державних стандартів, для встановлення грифу "Затверджено…" подається інформація про результати використання навчально-методичного видання в освітньому процесі Фахового коледжу (апробацію), обговорення поданого видання членами циклової комісії (не менше двох виступів). В ухвалі зазначаються рекомендації: вид грифа, до друку, наклад видання, за чиї кошти воно буде здійснюватися;
б) Методична рада Фахового коледжу за тематикою поданих навчально-методичних видань формує експертну комісію із представників Методичної ради, циклових комісій, які працюють за схожою тематикою, викладачів-методистів, фахівців ззовні (за потреби). На розгляд Методичної ради та експертної комісії подається:
•    оригінал рукопису з підготовленою 2-ою сторінкою, де зазначені автор (автори), укладач (укладачі), рецензенти, анотація;
•    рецензії фахівців відповідної галузі знань (за потреби – галузі виробництва);
•    витяг з протоколу засідання циклової комісії;
•    програма навчальної дисципліни (подається на вимогу експертної комісії);
•    обґрунтування доцільності видання за підписом автора (авторів), укладача (укладачів);
•    результати щодо визначення академічного плагіату та унікальності тексту навчально-методичного видання (за потреби).
в) Експерти в термін до двох тижнів дають оцінку якості навчально-методичного видання, його відповідності вимогам державних стандартів, потребам освітнього процесу Фахового коледжу та цьому Порядку. Експерти мають право перевірити дотримання академічної доброчесності (академічний плагіат та унікальність тексту видання) автором (авторами) навчально-методичного видання у спосіб, визначений експертною комісією. Рекомендовані показники унікальності текстів для навчально-методичних видань:
•    понад 80% – текст вважається унікальним;
•    від 65% до 80% – унікальність тексту задовільна, слід перевірити наявність посилань на першоджерела;
•    від 50% до 65% – текст відправляється на доопрацювання;
•    менше 50% – видання (дослідження) до розгляду не приймається;
•    більше ніж 20% запозичень з одного джерела – видання (дослідження) до розгляду не приймається.
г) У витязі експертної комісії зазначаються: автор (автори), укладач (укладачі), повна назва навчально-методичного видання, його вид та призначення, напрям підготовки чи спеціальність, відповідність програмі навчальної дисципліни, для якої призначене видання, дотримання державних стандартів, за потреби – важливість для розвитку і виховання особистості здобувачів освіти. В ухвалі зазначається вид грифа, подається рекомендація до друку, а за потреби – наклад видання та за чиї кошти воно буде здійснюватись.
У разі прийняття експертною комісією негативного рішення подається вмотивований висновок про відхилення навчально-методичного видання. Якщо автор (автори), укладач (укладачі) не погоджуються із зауваженнями на його (їх) вимогу Методична рада може призначити додаткову експертизу. В іншому випадку автор (автори), укладач (укладачі) доопрацьовує розробку і подає порівняльну таблицю, яка відтворюватиме зауваження експертної комісії та виправлення автором (авторами), укладачем (укладачами) недоліків.
2.3.    Після прийняття рішення щодо поданого навчально-методичного видання розглянуті матеріали разом з експертними висновками подаються на Методичну раду для встановлення грифів "Рекомендовано…", "Затверджено…" для використання в освітньому процесі.
2.4.    Після надання грифа Методичною радою навчально-методичному виданню його автор (автори), укладач (укладачі) можуть присвоювати код Універсальної десяткової класифікації (УДК) та/або International Standard Book Number (ISBN).

3. Порядок затвердження та скасування грифу

3.1.    Рішення про затвердження грифів приймається на засіданні Методичної ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
3.2.    Термін дії грифа "Рекомендовано…" навчально-методичного видання для використання в освітньому процесі – 3 роки з дня офіційного затвердження відповідного рішення.
3.3.    Термін дії грифа "Затверджено…" навчально-методичного видання для використання в освітньому процесі – 5 років з дня офіційного затвердження відповідного рішення.
3.4.    Дія наданого грифу не поширюється на змістове доповнення навчально-методичного видання, якщо воно здійснюються навіть у термін дії грифа. У такому випадку навчально-методичному виданню потрібно знову пройти експертизу і підтвердити раніше виданий гриф.
3.5.    Після завершення терміну дії грифу, навчально-методичному виданню потрібно пройти процедуру підтвердження їх відповідності вимогам державних стандартів, програм навчальної дисципліни та продовжити термін дії відповідного грифа.

4. Прикінцеві положення

4.1.    Цей Порядок набуває чинності з 1 січня 2021 року, діє постійно, до заміни новим і є обов'язковим для виконання усіма учасниками освітнього процесу Фахового коледжу.
4.2.    Методична рада Фахового коледжу має право ухвалювати рішення, щодо деталізації положень цих Правил. Таке рішення не повинно суперечити цьому Порядку.
4.3.    Зміст цього Порядку оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фахового коледжу.

 

Ухвала Методичної ради Фахового коледжу від 07.12.2020, протокол № 5

1.1.    Схвалити Порядок рекомендацій навчально-методичних видань для використання в освітньому процесі Фахового коледжу.
1.2.    Припинити розгляд навчально-методичних видань викладачів Фахового коледжу до набуття чинності цим Порядком.
1.3.    Надати право цикловим комісіям схвалювати до використання в освітньому процесі Фахового коледжу (без присвоєння грифів) навчально-методичні видання викладачів, а саме: альбом, атлас, відео- та аудіозасоби, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, програма навчальної дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, силабус), хрестоматія.
1.4.    Зобов’язати навчально-методичний кабінет Фахового коледжу (Протасюк Н. А.) систематично оприлюднювати надані грифи Методичною радою на офіційному web-сайті Фахового коледжу у розділі "Грифи Фахового коледжу".

 

Ухвала Методичної ради Фахового коледжу від 22.03.2021, протокол № 3

5.1. Затвердити єдині вимоги до оформлення титульних аркушів навчально-методичних видань викладачів Фахового коледжу та надіслати зразок (шаблон) титульного аркушу на електронні адреси циклових комісій.

5.2. З 01.01.2021 ввести у практику оформлення навчально-методичних видань викладачів Фахового коледжу використання шаблону титульного аркушу, зразок якого затверджений Методичною радою.