07.04.2020

Студентський профком

Gala.jpg

Калюжна Галина Яківна голова Первинної профспілкової організації працівників та студентів коледжу

Первинна об’єднана профспілкова організація Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки» станом на 01.01.2023 року об'єднувала 73 представників трудового колективу (що становило 73% від їх загальної чисельності) та 38 профгрупи з числом членів профспілки 991 чол., що становить 100% профспілкового членства здобувачів освіти, що навчаються за денною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр».

У своїй діяльності профспілкова організація студентів керується нормативними документами, а саме Конституцією України, Законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Статутом профспілки працівників освіти і науки, Положенням про первинну профспілкову організацію працівників та студентів Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, згідно яких складена і затверджена Угода між профспілковим комітетом студентів і адміністрацією коледжу.

Згідно цих документів діяльністю організації керує профактив: профком, до складу якого входять профорги усіх академічних груп (38 здобувачів освіти) та обрані представники від трудового колективу. З них обрана президія профкому у складі:

 • Дацюк-Василюк Г. Я., голова первинної профспілкової організації, викладач облікових дисциплін;
 • Перфун А. А. заступник голови, здобувачка освіти групи Б-31;
 • Філюк А. О., здобувачка освіти групи Ф-32, 
 • Харковець Р. О., здобувач освіти групи Т-42.

Окрім того, здобувачі освіти входять і до складу Ревізійної комісії, що контролює роботу профспілки та витрачання членських профспілкових внесків. Від студентства участь в роботі Ревізійної комісії беруть:

 • Литвинець Софія, здобувачка освіти групи П-41;
 • Свинчук Катерина, здобувачка освіти групи Ф-31

До повноважень студентського профспілкового комітету належать:

 • Представлення і захист прав та інтересів членів профспілки, співпраця із адміністрацією коледжу; залучення членів профспілки до активної участі в організації добробуту студентського життя.
 • Здійснення громадського контролю за створенням безпечних і належних умов навчання та належних санітарно-побутових умов.
 • Підготовка та проведення культмасових заходів.
 • Здійснення контролю за умовами проживання членів профспілки в гуртожитку, організацією харчування студентів.
 • Внесення пропозицій до комісії з соціального страхування щодо оздоровлення членів профспілки.
 • Розгляд питань про нагородження та преміювання членів профспілкового активу, надання матеріальної допомоги членам профспілки.

Повноваження голови студентської профспілки:

 • Голова студентської профспілкової організації представляє її інтереси, як в профкомі, так і в стосунках з адміністрацією коледжу.
 • Організовує роботу профспілкового комітету та проводить його засідання, формує порядок денний та вносить його на затвердження профспілкового комітету.
 • Вносить пропозиції щодо розподілу обов'язків між членами профкомітету.
 • Забезпечує підготовку питань на збори комітету, колегіальність при їх обговоренні та прийнятті рішень.
 • Підписує протоколи засідань, його рішення, а також інші документи.
 • Контролює виконання власних рішень та профкому.
 • Звертається з заявами, клопотаннями та пропозиціями до адміністрації коледжу з питань що стосуються інтересів членів профспілки.
 • Забезпечує ведення обліку членських внесків.
 • Організовує належне діловодство студпрофкому.

Засідання профкому проводяться регулярно згідно Статуту (2 рази на півріччя), засідання президії відбуваються кожного місяця і при потребі, про що свідчать протоколи засідань.
Згідно з планом на засіданнях профспілкового комітету розглядаються питання з удосконалення роботи органів студентського самоврядування; підготовки та проведення культмасових, виховних та спортивних заходів; організації студентського побуту в гуртожитку; оздоровлення студентів тощо. Слід враховувати, що ці питання будуть актуальними завжди, тому що навчальний заклад постійно поповнюється новими студентами. Вся профспілкова робота проводиться через постійно діючі комісії при профкомі.

Основне завдання профкому – бути опорою для студентів та захищати права усіх студентів разом і кожного зокрема, тому робота профкому спрямована на захист соціально – побутових інтересів членів профспілки; створення належних умов навчання і проживання, вчасній виплаті стипендій, участь у розділі стипендіального фонду. Особлива увага приділяється роботі з студентами пільгових категорій: сиротами, інвалідами, здобувачами освіти, батьки яких є учасниками бойових дій, здобувачами освіти з малозабезпечених сімей та тими, що постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС.