Директор фахового коледжу

ЩЕБЛЮК Станіслав Германович

ЩЕБЛЮК Станіслав Германович

Директор фахового коледжу

тел.-факс +38 (0332) 72-90-37

Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти

Директор безпосередньо здійснює управління діяльністю закладу фахової передвищої освіти. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством і установчими документами коледжу. Директор фахового коледжу є його представником у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами коледжу. Зі списком директорів закладу освіти з 1965 року і по цей час можна ознайомитися в розділі історія становлення.

Директор коледжу за посадою очолює та входить до складу дирекції, педагогічної та адміністративної рад, стипендіальної, приймальної, атестаційної та кадрової комісій; є начальником цивільного захисту фахового коледжу; відповідає за провадження та результати освітньої, економічної та інших видів діяльності у фаховому коледжі, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.

Функціональні обов’язки:

  • Організовує діяльність фахового коледжу та вирішує питання фінансово-господарської діяльності, формує його структуру, формує і затверджує штатний розпис, є розпорядником майна і коштів, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, забезпечує виконання кошторису (фінансового плану), укладає договори, формує контингент здобувачів освіти, відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються (навчалися) у закладі (закладах) фахової передвищої освіти.
  • Забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку закладу, забезпечує дотримання законодавства, установчих документів, виконання рішень загальних зборів трудового колективу та педагогічної ради фахового коледжу.
  • Подає на погодження загальним зборам трудового колективу проєкт установчих документів фахового коледжу.
  • За погодженням педагогічної ради призначає на посаду завідувачів відділень та голів циклових комісій, розробляє та ухвалює рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів фахового коледжу.
  • Видає накази і розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами фахового коледжу, затверджує посадові інструкції працівників.
  • Забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання законності та порядку організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм, функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти, сприяє формуванню здорового способу життя, зміцненню спортивно-оздоровчої бази, створює належні умови для занять масовим спортом у фаховому коледжі.
  • Здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників фахового коледжу.
  • Сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок, для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю фахового коледжу.
  • Здійснює інші повноваження, передбачені установчими документами фахового коледжу.

Директор фахового коледжу щороку звітує перед загальними зборами трудового колективу.