Головний бухгалтер

ПОЛІЩУК Ольга Федорівна

ПОЛІЩУК Ольга Федорівна

Головний бухгалтер

тел. +38 (0332) 75-78-70

Головний бухгалтер входить до складу дирекції, педагогічної та адміністративної рад, стипендіальної та інвентаризаційної комісії, очолює роботу бухгалтерії коледжу, є відповідальною за належне ведення бухгалтерського обліку та здачу фінансової звітності.

Функціональні обов'язки:

  • Визначає, формує, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності коледжу.
  • Бере участь у проведені економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою, виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат.
  • Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.
  • Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання  з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших витрат.
  • Вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
  • Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності коледжу, підписання її та подання в установлені терміни користувачам.
  • Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів коледжу.
  • Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в коледжі, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжок та псування  активів коледжу.
  • Забезпечує збереження майна, раціональне та ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.