08.07.2021

Зміст освітнього процесу

Освітній процес у сфері фахової передвищої освіти – це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться у фаховому коледжі та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Заклад фахової передвищої освіти самостійно вирішує питання організації освітнього процесу відповідно до законодавства та нормативних документів фахового коледжу.

Формами здобуття фахової передвищої освіти є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на виробництві); дуальна. Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися. Стандарти фахової передвищої освіти та фахові коледжі можуть обмежувати перелік допустимих форм здобуття фахової передвищої освіти для окремих спеціальностей та освітніх програм.
Освітній процес у закладах фахової передвищої освіти здійснюється за такими формами: навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; практична підготовка; контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.

Основними видами навчальних занять у фаховому коледжі є: лекційне, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація. Фаховий коледж має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.

Учасниками освітнього процесу є:

1. особи, які навчаються у фаховому коледжі:

а) студент (здобувач фахової передвищої освіти) - особа, зарахована до фахового коледжу з метою здобуття фахової передвищої освіти;

б) учні, які здобувають профільну середню або професійну (професійно-технічну) освіту;

в) студенти, які здобувають вищу освіту;

г) слухачі, які отримують у фаховому коледжі додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами підготовки до вступу, післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку, зокрема за програмами освіти дорослих.

На осіб, зазначених у підпунктах б-г, поширюється дія спеціальних законів, що визначають особливості здобуття профільної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої, позашкільної освіти.

2) педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники фахового коледжу, які працюють у ньому за основним місцем роботи;

3) особи, які за основним місцем роботи на підприємствах, в установах, організаціях, закладах поєднують виконання своїх посадових обов’язків із практичним навчанням здобувачів фахової передвищої освіти для набуття ними професійних компетентностей, а також оцінюють його якість;

4) працівники підприємств, установ та організацій, діячі науки, мистецтва та спорту, які залучаються до освітнього процесу для читання окремих лекцій або беруть участь у роботі атестаційних комісій;

5) батьки (законні представники) здобувачів фахової передвищої освіти.

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці підприємств, установ, організацій та закладів, у тому числі іноземних держав, військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, працівники правоохоронних органів.